Hvorfor retter myndighetene sine angrep mot nordmenn i utlandet

Arbeids og sosialminister Anniken Hauglie retter nå angrepet mot de kanskje svakeste av alle nordmenn. – og deres norske barn.’ Nordmenn som pga. sin helse eller medisinske årsaker har sett seg tvunget til å forlate Norge for et varmere land, for å få en bedre medisinsk tilstand – enn de har i Norge. 

Undersøkelser foretatt av pensjonister i utlandet. viser at ca. 80 % av nordmenn som har flyttet til «varmere strøk» gjør det for sin egen helse skyld eller av medisinske forhold. Dette er altså folk som selv tar et initiativ til en personlig bedring av sin egen helsesituasjon enn om de skulle blir boende i den kulda som medfører at de blir liggende til last for det norske samfunn – med gjentagende sykehusbesøk – hjemmesykepleie – fysioterapi eller hjemmesykepleie.


Mange Nordmenn reiser pga. av sin helse eller medisinske årsaker til et varmere land.

Tall som har blitt presentert oss viser at en utflyttet nordmann sparer det norske samfunn for ca. 23.000 kroner pr år – ved å flytte fra Norge til et varmere land.

Diskusjonen som Haugli legger opp til er knyttet til å fjerne barnetilskudd og hustrutilskudd til nordmenn som bor utenfor EU. At de bor her av medisinske årsaker vil ikke bety noen endring i vurderingen på tilskuddet til dem. Den konsekvensen av å rive bort det økonomiske grunnlaget fra disse familiene er at de faktisk kanskje snur og drar tilbake til Norge – hvis de kan. Og siden de faktisk HAR en familie vil de ta denne familien med seg. DET blir dyrt for AS Norge.

Flytting tilbake til Norge

En norsk funksjonshemmet mann med thai kone og to barn flyttet tilbake til Norge for noen år siden og utregningen viste at han ( hans kone og de to barnene) ville bety en ekstrautgift for norske myndigheter på ca. 340.000 norske pr år.- ( skole, leksehjelp, boligtilskudd, bostøtte, hjemmehjelp, norskopplæring til kone og barn, og transport for kone til norsk undervisning, barnehage, transport til sykehus, ( han flyttet opp i et av dalførene på Østlandet og transporten til norskundervisningen – og for undersøkelse på offentlig sykehus var lang)

– og ikke minst bruk av helsetiltak i Norge. Det blir en betydelig utgift for Norge hvis mange bestemte seg for å flytte tilbake, Og hvis mange bestemte de seg i løpet av en kort, avgrenset tid ville Helse-Norge få et problem.

La oss se på virkeligheten som Hauglie ønsker å gjøre noe med. Og hvordan Norge allerede henter penger fra de som bor utenfor Norge og utenfor EU. Unnskyldningen til Hauglie er å ramme alle innvandrerforeldre som får støtte mens deres barn går på islamske skoler i utlandet. Men hun ser ikke at det er en helt annen gruppemennesker hun rammer.

Å begrense bruken av islamske skoler i utlandet for muslimske foreldre er mye enklere å stoppe ved aktiv bruk av annen lovgivning (barnevern og skolelovgivningen) – enn å fjerne hustru og barnetilskudd til norske familier med en funksjonshemmet far, som bor i utlandet av helsemessige årsaker.
Hauglie hevder hun skal spare ca. 32 millioner på norske som bor utenfor EU og får slik tilskudd i dag.

Hva med polske statsborgere?

I følge undersøkelser så betaler Norge til 8300 familier bosatt i Polen og Litauen. Totalt betales 91 millioner pr år.. I kontantstøtte var det 800 mottagere i de to land som mottok 24 millioner ifølge Aftenposten.
Eneste kriteriet for slikt tilskudd er at deres pappa er gjestearbeider i Norge i noen måneder. Hva med å fjerne disse utgiftene – istedenfor å fjerne tilskudd fra norske som HAR bidratt til det norske felleskapet ved å betale skatt til Norge?

I følge undersøkelser så betaler Norge til 8300 familier bosatt i Polen og Litauen. Totalt betales 91 millioner pr år.. I kontantstøtte var det 800 mottagere i de to land som mottok 24 millioner ifølge Aftenposten.
Eneste kriteriet for slikt tilskudd er at deres pappa er gjestearbeider i Norge i noen måneder. Hva med å fjerne disse utgiftene – istedenfor å fjerne tilskudd fra norske som HAR bidratt til det norske felleskapet ved å betale skatt til Norge?  (link til kilde)

I hele deres arbeidsliv.

Å fjerne tilskudd til norske barn som tilfeldighetene til foreldrene betyr at de bor utenfor Norge og utenfor EU – men betale til polske barn som aldri blir norske statsborgere er faktisk urettferdig.

Hva med den allerede fungerende skattevesen?

Emigrerer du fra Norge til et annet land (noe alle pensjonister og trygdede må gjøre) er norsk skattelov slik at du MÅ betale FULL SKATT til Norge i utflyttingsåret pluss de tre neste årene (dvs. fire år). I disse fire år betaler du full skatt til Norge (jeg betalte 28 % skatt pr. år disse årene!)

MEN du får ingen fratrekk på selvangivelsen! – hverken på lån i Norge eller andre utgifter du kunne trekke fra på selvangivelsen hvis du bodde i Norge. (Bor du i Norge og er funksjonshemmet kan du trekke fra utgifter pga. din funksjonshemning – det kan du ikke hvis du bor i utlandet med den samme funksjonshemningen.) (link til kilde)

Foto : Privat

Skolegang!

Bor du i Norge – betaler skatt til Norge – og har barn i skolen – er skolen i Norge gratis og barna får også leksehjelp. 

Bor du i utlandet må du selv betale for skolegangen i utlandet og du får IKKE trukket fra denne utgiften på din norske selvangivelse. (Jeg hadde to barn på skolen i Thailand. Skoleutgiftene var kr 20.000 norske pr år! Disse utgiftene fikk jeg ikke trukket fra på den norske skatten.


Global beskatning (link til kilde)

Norge opererer med noe de kaller «global beskatning» i skatteloven!
Det vil si at all den inntekten du har i hele verden skal beskattes i Norge -og etter norsk skatteregler. Er du så heldig at du kan få en liten ekstrajobb på «fyrabend» i landet du bor- skal du skattes til Norge for denne inntekten i et annet land – etter norsk skattelov.

Jeg hadde en liten ekstrajobb i Thailand. For dette betalte jeg 7 % skatt til Thailand. Men du skal betale full skatt til Norge – også for din inntekt i Thailand. Du kan trekke fra de 7 % du allerede har betalt til Thailand!!
Men du skal derfor betale 21 % i skatt av din thailandske inntekt – til Norge! Og det skal du gjøre i de fire første år du bor i utlandet. 

Kildeskatten (link til skatteetaten)

Etter de fire første årene i utlandet får pensjonisten påført seg en 15% kildeskatt på sin pensjon hvert år – som også skal betales til Norge – for resten av livet. Og denne skatten er en så kalt flat beskatning – så ingen muligheter til å trekke fra noe som helst – hverken renter på lån eller medisinske utgifter pga. funksjonshemning. Denne 15 % beskatningen gjelder ALLE som har med seg en pensjon eller trygd til utlandet -og for resten av livet skal de betale skatt – ikke til det landet de bor (!) men til landet de flyttet fra – Norge.

UNTATT fra denne regelen er kun en eneste gruppe mennesker – Pakistanere!  (link til kilde)

Pakistanere som tar med seg sin norske trygd eller pensjon og flytter til Pakistan med denne pensjonen SLIPPER all skatt til Norge (og det viser seg også at de slipper å skatt til Pakistan med litt tilrettelegging!)

Dette sørget Finansminister Kristin Halvorsen fra Sosialistisk Venstreparti for da hun dro rundt i Pakistan for å drive valgkampanje for sitt parti SV før Stortingsvalget i 2009. Det er KUN pakistanere av alle som får utbetalt pensjon/trygd fra Norge som har slik spesialordning (at de slipper skatt) fra norske myndigheter,

Manglende enkepensjon – som kuttes etter tre år (link til oskarsblogg-fb)

I dagene i dag går det også ut signaler fra de samme myndighetene at de skal avslutte enkepensjonene etter kun TRE år etter ektemannens dødsfall. Men dette gjelder også kun for enker som bor i Thailand og på Filipinene, og utenfor Norge og EU (nemlig de svakeste som ikke kan lage protestdemonstrasjon foran Stortinget).

Effekten dette vil få for norske barns skolegang i utlandet når de sitter igjen med en fattig mor uten enkepensjon bare tre år etter fars død – er det ingen myndighet som undersøker før de stopper enkepensjonen.

Den samlende effekten på norske barn med norsk statsborgerskap vil være katastrofal. (Man ønsker altså å fjerne barnefattigdommen for norske barn innenfor Norge, men er aktivt med å øke den for norske barn som bor utenfor Norge. Forstå det den som kan)

Og til slutt! – : Så flytt tilbake til Norge da vel!

Det er heller ikke så lett.  Har du flyttet FRA Norge så var det den gangen betingelsen fra norsk skattevesen at du ikke eide noen ting i Norge lengre og at huset ditt og andre verdier var solgt og avsluttet. Det kreves også at familien har en minsteinntekt for å få tillatelse til å flytte til Norge med sin familie.

Er du en enke med to barn som har bodd i utlandet i den lengste med en syk og dårlig mann for å bedre hans medisinske situasjon – så er det lite sannsynlig at denne lille familien i det hele tatt får tillatelse til å flytte tilbake til Norge igjen, pga. for dårlig økonomi Så myndighetene legger opp til en katastrofe for norske familier i utlandet og deres norske barn.

For å spare ca. 32 millioner kroner!

Dette er en skam for Norge da de kan spare det flerdoble ved å fjerne utgiftene som i dag overføres til barn i Polen og Litauen og pakistansk/norske pensjonister boende i Pakistan. Kun ved å la disse grupperinger inngå i de samme skattereglene som de nå krever av «etniske funksjonshemmede norske» som oppholder seg i utlandet fordi de har tatt ansvar for sin egen sykdom og helse.

Oskar

Bli gjerne med i debatten og si din mening på min facebook-blogg !

Kilde til bilde på forside : 
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD